Nam châm nâng tấm thép

nâng tấm từ, nam châm nâng nặng, thiết bị nâng kim loại tấm.