Cuộn vòi có thể thu vào

cuộn ống kim loại, cuộn ống tự cuộn, ống vòi tự động.