Nam châm nâng phế liệu

nam châm nâng tròn, thiết bị nâng từ tính, nam châm nâng điện từ.