Tách từ trống

thiết bị tách từ, trống từ ướt, tách từ làm mát.